doxygen
translator_dk.h
Go to the documentation of this file.
1 /*-*- c-basic-offset: 2; tab-width: 8 -*-*/
2 /******************************************************************************
3  *
4  *
5  *
6  * Copyright (C) 1997-2015 by Dimitri van Heesch.
7  *
8  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
9  * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
10  * granted. No representations are made about the suitability of this software
11  * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
12  * See the GNU General Public License for more details.
13  *
14  * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
15  * input used in their production; they are not affected by this license.
16  *
17  */
22 /*
23  * Danish translation by
24  * Erik Søe Sørensen <eriksoe@daimi.au.dk>
25  *
26  * First version (not complete) for Doxygen 1.2.7
27  * Extended and revised for Doxygen 1.3
28  * Extended and revised for Doxygen 1.3.4
29  * Extended and revised for Doxygen 1.3.8
30  */
31 
32 /* Translator's notes:
33 
34  Oversættelseskonventioner:
35  (Konventioner for konventioner:
36  '?' angiver oversættelser, jeg har været i tvivl om
37  '??' angiver tvivlsomme oversættelser
38  '..?' angiver ord, der endnu ikke er fundet en oversættelse til
39  '(do.)' angiver ord, der med vilje ikke er oversat, idet jeg selv
40  overvejende bruger det engelske udtryk
41  '(-> _)' angiver ord, der er fundet en oversættelse til, men som jeg
42  vægrer mig ved at oversætte.
43  'KLID:_' angiver ord, hvor jeg med overlæg har rettet mig efter
44  KLID.dk's oversættelsesguide (enig eller ej).
45  )
46  bug -> 'kendt fejl'
47  class -> klasse
48  compound -> 'sammensat type'
49  constructor -> konstruktør ?
50  destructor -> destruktør ?
51  directory -> KLID:katalog (kunne også være 'bibliotek','mappe','folder')
52  event -> begivenhed ?
53  exception (-> undtagelse ?)
54  friend ..?
55  interface -> grænseflade ?
56  member -> medlem (TODO)
57  namespace -> (do.)
58  overloaded -> KLID:overdefineret
59  private -> privat
60  property -> egenskab?
61  protected -> beskyttet ??
62  public -> offentlig
63  reference(vb) -> "indeholde referencer til" (?)
64  slot ..?
65  source code -> kildekode
66  struct -> datastruktur
67  template (-> skabelon ?)
68  typedef -> typedefinition (?)
69  todo -> (do.)
70  union ..?
71 
72  Specielle forbindelser:
73  'Inheritance diagram' -> Stamtræ (selvom Nedarvningsdiagram også gik an)
74 
75 
76  -----
77 
78  (Konstruktivt) input modtages med glæde!
79  -- Erik Søe Sørensen <eriksoe@daimi.au.dk>
80 
81 
82  links -> (links.)
83  -- Poul-Erik Hansen
84 
85  */
86 
87 #ifndef TRANSLATOR_DK_H
88 #define TRANSLATOR_DK_H
89 
91 {
92  public:
93 
94  // --- Language control methods -------------------
95 
103  { return "danish"; }
104 
117  {
118  return
119  "\\usepackage[danish]{babel}\n";
120  }
121 
122  virtual QCString trISOLang()
123  {
124  return "da";
125  }
126 
127  // --- Language translation methods -------------------
128 
131  { return "Relaterede funktioner"; }
132 
135  { return "(Bemærk at disse ikke er medlems-funktioner.)"; }
136 
140  { return "Detaljeret beskrivelse"; }
141 
144  { return "Dokumentation af medlems-typedefinitioner"; }
145 
148  { return "Dokumentation af medlems-enumerationer"; }
149  // medlems-enumerationer -> 'indeholdte enumerationer'
150 
153  { return "Dokumentation af medlemsfunktioner"; }
154 
157  {
158  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
159  return "Felt-dokumentation";
160  } else {
161  return "Dokumentation af feltvariable";
162  }
163  }
164 
166  virtual QCString trMore()
167  { return "Mere..."; }
168 
171  { return "Liste over alle medlemmer"; }
172 
175  { return "Liste over medlemmer"; }
176 
179  { return "Dette er den komplette liste over medlemmer i "; }
180 
183  { return ", inklusive alle nedarvede medlemmer."; }
184 
189  { QCString result="Automatisk genereret af Doxygen";
190  if (!s.isEmpty()) result+=(QCString)" for "+s;
191  result+=" ud fra kildekoden.";
192  return result;
193  }
194 
197  { return "enumerationsnavn"; }
198 
201  { return "enumerationsværdi"; }
202 
205  { return "defineret i"; }
206 
207  // quick reference sections
208 
212  virtual QCString trModules()
213  { return "Moduler"; }
214 
217  { return "Klassehierarki"; }
218 
221  {
222  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
223  return "Datastrukturer";
224  } else {
225  return "Oversigt over sammensatte typer";
226  }
227  }
228 
231  { return "Filoversigt"; }
232 
235  {
236  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
237  return "Data-felter";
238  } else {
239  return "Felter i sammensatte typer";
240  }
241  }
242 
245  {
246  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
247  return "Globale symboler";
248  } else {
249  return "Placering i filer"; // Fil-medlemmer"; //TODO
250  //"Globale definitioner" ?
251  }
252  }
253 
256  { return "Relaterede sider"; }
257 
260  { return "Eksempler"; }
261 
263  virtual QCString trSearch()
264  { return "Søg"; }
265 
268  { return "Denne nedarvningsliste er sorteret næsten - "
269  "men ikke nødvendigvis helt - alfabetisk:";
270  }
271 
273  virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
274  {
275  QCString result="Her er en liste over alle ";
276  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
277  result+="filer med korte beskrivelser:";
278  return result;
279  }
280 
283  {
284 
285  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
286  return "Her er datastrukturerne med korte beskrivelser:";
287  } else if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_SLICE)) {
288  return "Her er klasserne med korte beskrivelser:";
289  } else {
290  return "Her er klasserne, datastrukturerne, "
291  "unionerne og grænsefladerne med korte beskrivelser:";
292  }
293  }
294 
296  virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
297  {
298  QCString result="Her er en liste over alle ";
299  if (!extractAll) {
300  result+="dokumenterede ";
301  }
302  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
303  result+="felter i datastrukturer og unioner";
304  } else {
305  result+="klassemedlemmer";
306  }
307  result+=" med links til ";
308  if (!extractAll) {
309  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
310  result+="datastruktur/unions-dokumentationen for hvert felt:";
311  } else {
312  result+="klassedokumentationen for hvert medlem:";
313  }
314  } else {
315  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
316  result+="de datastrukturer/unioner, de hører til:";
317  } else {
318  result+="de klasser, de hører til:";
319  }
320  }
321  return result;
322  }
323 
325  virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
326  {
327  QCString result="Her er en liste over alle ";
328  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
329 
330  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
331  result+="funktioner, variable, #defines, enumerationer "
332  "og typedefinitioner";
333  } else {
334  result+="fil-medlemmer";
335  }
336  result+=", med links til ";
337  if (extractAll)
338  result+="de filer, de tilhører:";
339  else
340  result+="deres dokumentation:";
341  return result;
342  }
343 
346  { return "Her er en liste over alle eksempler:"; }
347 
350  { return "Her er en liste over alle relaterede dokumentationssider:"; }
351 
354  { return "Her er en liste over alle moduler:"; }
355 
358  { return "Dokumentation"; }
359 
364  { return "Modul-indeks"; }
365 
370  { return "Hierarkisk indeks"; }
371 
376  {
377  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
378  return "Indeks over datastrukturer";
379  } else {
380  return "Indeks over sammensatte typer";
381  }
382  }
383 
388  { return "Fil-indeks"; }
389 
394  { return "Modul-dokumentation"; }
395 
400  {
401  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
402  return "Datastruktur-documentation";
403  } else {
404  return "Klasse-dokumentation";
405  }
406  }
407 
412  { return "Fil-dokumentation"; }
413 
418  { return "Eksempel-dokumentation"; }
419 
424  { return "Side-dokumentation"; }
425 
428  { return "Referencemanual"; }
429 
433  virtual QCString trDefines()
434  { return "#Defines"; }
435 
440  { return "Typedefinitioner"; }
441 
446  { return "Enumerationer"; }
447 
452  { return "Funktioner"; }
453 
458  { return "Variable"; }
459 
464  { return "Enumerationsværdier"; }
465 
470  { return "#Define-dokumentation"; }
471 
476  { return "Dokumentation af typedefinitioner"; }
477 
482  { return "Dokumentation af enumerations-typer"; }
483 
488  { return "Dokumentation af enumerations-værdier"; }
489 
494  { return "Funktions-dokumentation"; }
495 
500  { return "Variabel-dokumentation"; }
501 
506  {
507  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
508  return "Datastrukturer";
509  } else {
510  return "Sammensatte typer";
511  }
512  }
513 
517  virtual QCString trGeneratedAt(const QCString &date,const QCString &projName)
518  {
519  QCString result=(QCString)"Genereret "+date;
520  if (!projName.isEmpty()) result+=(QCString)" for "+projName;
521  result+=(QCString)" af";
522  return result;
523  }
524 
526  virtual QCString trClassDiagram(const QCString &clName)
527  {
528  return (QCString)"Stamtræ for "+clName+":";
529  }
530 
533  { return "Kun til intern brug."; }
534 
536  virtual QCString trWarning()
537  { return "Advarsel"; }
538 
540  virtual QCString trVersion()
541  { return "Version"; }
542 
544  virtual QCString trDate()
545  { return "Dato"; }
546 
548  virtual QCString trReturns()
549  { return "Returnerer"; }
550 
552  virtual QCString trSeeAlso()
553  { return "Se også"; }
554 
557  { return "Parametre"; }
558 
561  { return "Undtagelser"; } // "Exceptions"
562 
565  { return "Genereret af"; }
566 
568 // new since 0.49-990307
570 
573  { return "Oversigt over namespaces"; }
574 
576  virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
577  {
578  QCString result="Her er en liste over alle ";
579  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
580  result+="namespaces med korte beskrivelser:";
581  return result;
582  }
583 
587  virtual QCString trFriends()
588  { return "Friends"; }
589 
591 // new since 0.49-990405
593 
598  { return "Dokumentation af friends og af relaterede funktioner"; }
599 
601 // new since 0.49-990425
603 
605  virtual QCString trCompoundReference(const QCString &clName,
606  ClassDef::CompoundType compType,
607  bool isTemplate)
608  {
609  QCString result=(QCString)clName+" ";
610  switch(compType)
611  {
612  case ClassDef::Class: result+=" Klasse-"; break;
613  case ClassDef::Struct: result+=" Datastruktur-"; break;
614  case ClassDef::Union: result+=" Union-"; break;
615  case ClassDef::Interface: result+=" Grænseflade-"; break;
616  case ClassDef::Protocol: result+=" Protokol-"; break;
617  case ClassDef::Category: result+=" Kategori-"; break; // " Category-"
618  case ClassDef::Exception: result+=" Undtagelse-"; break; // " Exception"
619  default: break;
620  }
621  if (isTemplate) result+="skabelon-"; // "template-"
622  result+="reference";
623  return result;
624  }
625 
627  virtual QCString trFileReference(const QCString &fileName)
628  {
629  QCString result=fileName;
630  result+=" filreference";
631  return result;
632  }
633 
635  virtual QCString trNamespaceReference(const QCString &namespaceName)
636  {
637  QCString result=namespaceName;
638  result+=" namespace-reference";
639  return result;
640  }
641 
642  virtual QCString trPublicMembers()
643  { return "Offentlige metoder"; }
644  virtual QCString trPublicSlots()
645  { return "Offentlige slots"; }
646  virtual QCString trSignals()
647  { return "Signaler"; }
648  virtual QCString trStaticPublicMembers()
649  { return "Statiske, offentlige metoder"; }
650  virtual QCString trProtectedMembers()
651  { return "Beskyttede metoder"; }
652  virtual QCString trProtectedSlots()
653  { return "Beskyttede slots"; }
654  virtual QCString trStaticProtectedMembers()
655  { return "Statiske, beskyttede metoder"; }
656  virtual QCString trPrivateMembers()
657  { return "Private metoder"; }
658  virtual QCString trPrivateSlots()
659  { return "Private slots"; }
660  virtual QCString trStaticPrivateMembers()
661  { return "Statiske, private metoder"; }
662 
666  virtual QCString trWriteList(int numEntries)
667  {
668  QCString result;
669  int i;
670  // the inherits list contain `numEntries' classes
671  for (i=0;i<numEntries;i++) {
672  // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
673  result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
674  // (order is left to right)
675 
676  if (i!=numEntries-1) { // not the last entry, so we need a separator
677  if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
678  result+=", ";
679  else // the fore last entry
680  result+=" og ";
681  }
682  }
683  return result;
684  }
685 
689  virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
690  {
691  return "Nedarver "+trWriteList(numEntries)+".";
692  }
693 
697  virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
698  {
699  return "Nedarvet af "+trWriteList(numEntries)+".";
700  }
701 
705  virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
706  {
707  return "Overskriver metode fra "+trWriteList(numEntries)+".";
708  }
709 
713  virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
714  {
715  return "Reimplementeret i "+trWriteList(numEntries)+".";
716  }
717 
720  { return "Namespace-medlemmer"; }
721 
723  virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
724  {
725  QCString result="Her er en liste over alle ";
726  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
727  result+="namespace-medlemmer med links til ";
728  if (extractAll)
729  result+="namespace-dokumentationen for hvert medlem:";
730  else
731  result+="det namespace, de hører til:";
732  return result;
733  }
738  { return "Namespace-indeks"; }
739 
744  { return "Namespace-dokumentation"; }
745 
747 // new since 0.49-990522
749 
754  { return "Namespaces"; }
755 
757 // new since 0.49-990728
759 
764  bool single)
765  { // here s is one of " Class", " Struct" or " Union"
766  // single is true implies a single file
767  QCString result=(QCString)"Dokumentationen for denne ";
768  switch(compType)
769  {
770  case ClassDef::Class: result+="klasse"; break;
771  case ClassDef::Struct: result+="datastruktur"; break;
772  case ClassDef::Union: result+="union"; break;
773  case ClassDef::Interface: result+="grænseflade"; break;
774  case ClassDef::Protocol: result+="protokol"; break; // "protocol"
775  case ClassDef::Category: result+="kategori"; break; // "category"
776  case ClassDef::Exception: result+="undtagelse"; break; // "exception"
777  default: break;
778  }
779  result+=" blev genereret ud fra fil";
780  if (single) result+="en:"; else result+="erne:";
781  return result;
782  }
783 
785 // new since 0.49-990901
787 
790  { return "Returværdier"; }
791 
795  { return "Hovedside"; }
796 
801  { return "s."; }
802 
804 // new since 0.49-991003
806 
807  virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
808  {
809  return "Defineret på linje @0 i filen @1.";
810  }
811 
812  virtual QCString trDefinedInSourceFile()
813  {
814  return "Defineret i filen @0.";
815  }
816 
818 // new since 0.49-991205
820 
821  virtual QCString trDeprecated()
822  {
823  return "Frarådes - fortidslevn"; // ?? - What is the context?
824  // "Ugleset" :)
825  }
826 
828 // new since 1.0.0
830 
832  virtual QCString trCollaborationDiagram(const QCString &clName)
833  {
834  return (QCString)"Samarbejdsdiagram for "+clName+":";
835  }
837  virtual QCString trInclDepGraph(const QCString &fName)
838  {
839  return (QCString)"Inklusions-afhængighedsgraf for "+fName+":";
840  }
843  {
844  return "Dokumentation af konstruktører og destruktører";
845  // "Constructor & Destructor dokumentation";
846  }
847 
850  { return "Hop til denne fils kildekode."; }
853  { return "Hop til denne fils dokumentation."; }
854 
857  { return "Forudsætninger (precondition)"; }
860  { return "Resultat (postcondition)"; }
863  { return "Invariant"; }
864 
867  { return "Startværdi:"; }
868 
870  virtual QCString trCode()
871  { return "kildekode"; }
872  virtual QCString trGraphicalHierarchy()
873  { return "Grafisk klassehierarki"; }
874  virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
875  { return "Hop til det grafiske klassehierarki"; }
876  virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
877  { return "Hop til det tekstuelle klassehierarki"; }
878  virtual QCString trPageIndex()
879  { return "Sideindeks"; }
880 
882 // new since 1.1.0
884 
885  virtual QCString trNote()
886  { return "Note"; }
887  virtual QCString trPublicTypes()
888  { return "Offentlige typer"; }
889 
890  virtual QCString trPublicAttribs()
891  {
892  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
893  return "Datafelter";
894  } else {
895  return "Offentlige attributter";
896  }
897  }
898 
899  virtual QCString trStaticPublicAttribs()
900  { return "Statiske, offentlige attributter"; }
901  virtual QCString trProtectedTypes()
902  { return "Beskyttede typer"; }
903  virtual QCString trProtectedAttribs()
904  { return "Beskyttede attributter"; }
905  virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
906  { return "Statiske, beskyttede attributter"; }
907  virtual QCString trPrivateTypes()
908  { return "Private typer"; }
909  virtual QCString trPrivateAttribs()
910  { return "Private attributter"; }
911  virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
912  { return "Statiske, private attributter"; }
913 
915 // new since 1.1.3
917 
919  virtual QCString trTodo()
920  {
921  return "Todo";
922  }
925  {
926  return "Todo-liste";
927  }
928 
930 // new since 1.1.4
932 
933  virtual QCString trReferencedBy()
934  {
935  return "Refereret til af";
936  }
937  virtual QCString trRemarks()
938  {
939  return "Bemærkninger";
940  }
941  virtual QCString trAttention()
942  {
943  return "OBS";
944  }
945  virtual QCString trInclByDepGraph()
946  {
947  return
948  "Denne graf viser, hvilke filer der direkte eller "
949  "indirekte inkluderer denne fil:";
950  }
951  virtual QCString trSince()
952  {
953  return "Siden";
954  }
955 
957 // new since 1.1.5
959 
962  {
963  return "Graf-forklaring";
964  }
966  virtual QCString trLegendDocs() //TODO
967  {
968  return
969  "Denne side forklarer, hvordan man skal fortolke de grafer, "
970  "der genereres af doxygen.<p>\n"
971  "Tag følgende eksempel:\n"
972  "\\code\n"
973  "/*! Klasse der er usynlig pg.a. beskæring */\n"
974  "class Invisible { };\n\n"
975  "/*! Beskåret klasse: nedarvningsrelation er skjult */\n"
976  "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
977  "/* Klasse der ikke er dokumenteret med doxygen-kommentarer */\n"
978  "class Undocumented { };\n\n"
979  "/*! Klasse der nedarves fra offentligt */\n"
980  "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
981  "/*! En template-klasse */\n"
982  "template<class T> class Templ { };\n\n"
983  "/*! Klasse der nedarves fra beskyttet */\n"
984  "class ProtectedBase { };\n\n"
985  "/*! Klasse der nedarves fra privat */\n"
986  "class PrivateBase { };\n\n"
987  "/*! Klasse der bruges af Inherited-klassen */\n"
988  "class Used { };\n\n"
989  "/*! Klasse der nedarver en masse andre klasser */\n"
990  "class Inherited : public PublicBase,\n"
991  " protected ProtectedBase,\n"
992  " private PrivateBase,\n"
993  " public Undocumented,\n"
994  " public Templ<int>\n"
995  "{\n"
996  " private:\n"
997  " Used *m_usedClass;\n"
998  "};\n"
999  "\\endcode\n"
1000  "Hvis \\c MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT i konfigurationsfilen "
1001  "er sat til 240, vil dette resultere i følgende graf:"
1002  "<p><center><img src=\"graph_legend."+getDotImageExtension()+"\"></center>\n"
1003  "<p>\n"
1004  "De forskellige slags kasser i ovenstående graf har følgende "
1005  "betydninger:\n"
1006  "<ul>\n"
1007  "<li>%En udfyldt sort kasse repræsenterer den datastruktur eller "
1008  "klasse, grafen er genereret for.\n"
1009  "<li>%En kasse med sort kant betegner en dokumenteret datastruktur "
1010  " eller klasse.\n"
1011  "<li>%En kasse med grå kant betegner en udokumenteret datastruktur "
1012  " eller klasse.\n"
1013  "<li>%En kasse med rød kant betegner en dokumenteret datastruktur "
1014  " eller klasse, for hvilken ikke alle "
1015  "nedarvnings- og indeholdelses-relationer er vist. "
1016  "%Grafer beskæres, hvis de fylder mere end de specificerede dimensioner.\n "
1017  "</ul>\n"
1018  "Pilene har følgende betydninger:\n"
1019  "<ul>\n"
1020  "<li>%En mørkeblå pil viser en offentlig nedarvningsrelation "
1021  "mellem to klasser.\n"
1022  "<li>%En mørkegrøn pil viser en beskyttet nedarvningsrelation.\n"
1023  "<li>%En mørkerød pil viser en privat nedarvningsrelation.\n"
1024  "<li>%En lilla, stiplet pil bruges, når en klasse er indeholdt i "
1025  "eller benyttes af en anden klasse. "
1026  "Ved pilen står navnet på den eller de variable, gennem hvilke(n) "
1027  "den klasse, pilen peger på, er tilgængelig.\n"
1028  "<li>%En gul, stiplet pil viser forholdet mellem en template-instans "
1029  "og den template-klasse, den er instantieret fra."
1030  "Ved pilen står template-parametrene brugt ved instantieringen.\n"
1031  "</ul>\n";
1032  }
1034  virtual QCString trLegend()
1035  {
1036  return "forklaring til graf";
1037  }
1038 
1040 // new since 1.2.0
1042 
1044  virtual QCString trTest()
1045  {
1046  return "Test";
1047  }
1050  {
1051  return "Testliste";
1052  }
1053 
1055 // new since 1.2.2
1057 
1060  {
1061  return "Egenskaber";
1062  }
1065  {
1066  return "Egenskabsdokumentation";
1067  }
1068 
1070 // new since 1.2.4
1072 
1075  {
1076  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
1077  return "Datastrukturer";
1078  } else {
1079  return "Klasser";
1080  }
1081  }
1083  virtual QCString trPackage(const QCString &name)
1084  {
1085  return (QCString)"Pakke "+name;
1086  }
1089  {
1090  return "Pakkeoversigt";
1091  }
1094  {
1095  return
1096  "Her er en liste over pakkerne, med korte beskrivelser "
1097  "(hvor en sådan findes):";
1098  }
1101  {
1102  return "Pakker";
1103  }
1106  {
1107  return "Værdi:";
1108  }
1109 
1111 // new since 1.2.5
1113 
1115  virtual QCString trBug()
1116  {
1117  return "Kendte fejl";
1118  }
1121  {
1122  return "Liste over kendte fejl";
1123  }
1124 
1126 // new since 1.2.6
1128 
1138  {
1139  return "1252";
1140  }
1141 
1144  {
1145  return "0";
1146  }
1147 
1150  {
1151  return "Indeks";
1152  }
1153 
1158  virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
1159  {
1160  return createNoun(first_capital, singular, "klasse", "r");
1161  }
1162 
1167  virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
1168  {
1169  return createNoun(first_capital, singular, "fil", "er");
1170  }
1171 
1176  virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
1177  {
1178  return createNoun(first_capital, singular, "namespace", "s");
1179  }
1180 
1185  virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
1186  {
1187  return createNoun(first_capital, singular, "gruppe", "r");
1188  }
1189 
1194  virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
1195  {
1196  return createNoun(first_capital, singular, "side", "r");
1197  }
1198 
1203  virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
1204  {
1205  return createNoun(first_capital, singular, "medlem", "mer");
1206  }
1207 
1212  virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
1213  {
1214  return createNoun(first_capital, singular, "global", "e");
1215  }
1216 
1218 // new since 1.2.7
1220 
1223  virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
1224  {
1225  return createNoun(first_capital, singular, "forfatter", "e");
1226  }
1227 
1229 // new since 1.2.11
1231 
1235  {
1236  return "Indeholder referencer til";
1237  }
1238 
1240 // new since 1.2.13
1242 
1246  virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
1247  {
1248  return "Implementerer "+trWriteList(numEntries)+".";
1249  }
1250 
1254  virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
1255  {
1256  return "Implementeret i "+trWriteList(numEntries)+".";
1257  }
1258 
1260 // new since 1.2.16
1262 
1267  {
1268  return "Indholdsfortegnelse";
1269  }
1270 
1272 // new since 1.2.17
1274 
1279  {
1280  return "Liste over fortidslevn, hvis brug frarådes";
1281  }
1282 
1284 // new since 1.2.18
1286 
1290  virtual QCString trEvents()
1291  {
1292  return "Begivenheder";
1293  }
1296  {
1297  return "Begivenhedsdokumentation";
1298  }
1299 
1301 // new since 1.3
1303 
1304  /* Java: Entities with package scope... */
1305  virtual QCString trPackageTypes()
1306  { return "Typer med pakke-scope"; }
1307  virtual QCString trPackageMembers()
1308  { return "Metoder med pakke-scope"; }
1309  virtual QCString trStaticPackageMembers()
1310  { return "Statiske metoder med pakke-scope"; }
1311  virtual QCString trPackageAttribs()
1312  { return "Attributter med pakke-scope"; }
1313  virtual QCString trStaticPackageAttribs()
1314  { return "Statiske attributter med pakke-scope"; }
1315 
1317 // new since 1.3.1
1319 
1323  virtual QCString trAll()
1324  {
1325  return "Alle";
1326  }
1327 
1330  {
1331  return "Her er kald-grafen for denne funktion:";
1332  }
1333 
1335 // new since 1.3.3
1337 
1342  {
1343  return "Søgeresultater";
1344  }
1345 
1354  virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
1355  {
1356  if (numDocuments==0) {
1357  return "Beklager - ingen dokumenter passede til din forespørgsel.";
1358  } else if (numDocuments==1) {
1359  return "Fandt <b>1</b> dokument, der passer til din forespørgsel.";
1360  } else {
1361  return
1362  "Fandt <b>$num</b> dokumenter, der passer til din forespørgsel. "
1363  "De, der passer bedst, vises først.";
1364  }
1365  }
1366 
1371  {
1372  return "Fundne ord:"; //translation?
1373  }
1374 
1376 // new since 1.3.8
1378 
1382  virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
1383  {
1384  return "Kildefilen " + filename;
1385  }
1386 
1387 
1389 // new since 1.3.9
1391 
1396  { return "Katalogstruktur"; }
1397 
1402  { return "Katalog-dokumentation"; }
1403 
1408  { return "Kataloger"; }
1409 
1414  { return "Denne katalogstruktur er sorteret næsten - "
1415  "men ikke nødvendigvis helt - alfabetisk:";
1416  }
1417 
1421  virtual QCString trDirReference(const QCString &dirName)
1422  { QCString result="Indhold af kataloget "; result+=dirName; return result;}
1423 
1427  virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
1428  {
1429  return createNoun(first_capital, singular, "katalog", "er");
1430  }
1431 
1433 // new since 1.4.1
1435 
1440  {
1441  return "Dette er en overdefineret medlemsfunktion, "
1442  "defineret af bekvemmelighedshensyn. "
1443  "Den adskiller sig kun fra den ovenstående funktion i, "
1444  "hvilke argumenter den tager.";
1445  }
1446 
1448 // new since 1.4.6
1450 
1453  {
1454  return "Her er kalder-grafen for denne funktion:";
1455  }
1456 
1457  // None translated yet PEH 2010-11-27
1458  // Subroutine
1459 
1462  { return "Medlem Funktion/Subroutine Dokumentation"; } // "Member Function/Subroutine Documentation"
1463 
1467  /*
1468  virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
1469  { return "Enumerator-dokumentation"; } //TODO?
1470 */
1471 
1472 
1474 // new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
1476 
1479  { return "Data Type Liste"; } // "Data Types List"
1480 
1483  { return "Data felter"; } // "Data Fields"
1484 
1487  { return "Her er de datatyper med kort beskrivelse:"; } // "Here are the data types with brief descriptions:"
1488 
1491  {
1492  QCString result="Her er en liste af alle "; // "Here is a list of all "
1493  if (!extractAll)
1494  {
1495  result+="dokumenteret "; // "documented "
1496  }
1497  result+="datatype medlemmer"; // "data types members"
1498  result+=" med links til "; // " with links to "
1499  if (!extractAll)
1500  {
1501  result+="data strukturer dokumenteret for hver medlem"; // "the data structure documentation for each member"
1502  }
1503  else
1504  {
1505  result+="de datatyper som de tilhører:"; // "the data types they belong to:"
1506  }
1507  return result;
1508  }
1509 
1514  { return "Datatype indeks"; } // "Data Type Index"
1515 
1520  { return "Datatype dokumentation"; } // "Data Type Documentation"
1521 
1526  { return "Funktioner/Subroutiner"; } // "Functions/Subroutines"
1527 
1532  { return "Funktion/Subroutine dokumentation"; } // "Function/Subroutine Documentation"
1533 
1538  { return "Datatyper"; } // "Data Types"
1539 
1542  { return "Modulliste"; } // "Modules List"
1543 
1545  virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
1546  {
1547  QCString result="Her er en liste over alle "; // "Here is a list of all "
1548  if (!extractAll) result+="dokumenteret "; // "documented "
1549  result+="moduler med kort beskrivelse:"; // "modules with brief descriptions:"
1550  return result;
1551  }
1552 
1555  ClassDef::CompoundType compType,
1556  bool isTemplate)
1557  {
1558  QCString result=(QCString)clName;
1559  switch(compType)
1560  {
1561  case ClassDef::Class: result+=" Modul"; break; // " Module"
1562  case ClassDef::Struct: result+=" Type"; break; // " Type"
1563  case ClassDef::Union: result+=" Union"; break; // " Union"
1564  case ClassDef::Interface: result+=" Grænseflade"; break; // " Interface"
1565  case ClassDef::Protocol: result+=" Protocol"; break; // " Protocol"
1566  case ClassDef::Category: result+=" Kategori"; break; // " Category"
1567  case ClassDef::Exception: result+=" Undtagelse"; break; // " Exception"
1568  default: break;
1569  }
1570  if (isTemplate) result+=" Template";
1571  result+=" Reference";
1572  return result;
1573  }
1574 
1576  virtual QCString trModuleReference(const QCString &namespaceName)
1577  {
1578  QCString result=namespaceName;
1579  result+=" Modulreference"; // " Module Reference"
1580  return result;
1581  }
1582 
1585  { return "Modulmedlemmer"; } // "Module Members"
1586 
1588  virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
1589  {
1590  QCString result="Her er en list over alle "; // "Here is a list of all "
1591  if (!extractAll) result+="Dokumentet "; // "documented "
1592  result+="modulmemlemmer med link til "; // "module members with links to "
1593  if (extractAll)
1594  {
1595  result+="dokumentation for hvert model medlem:"; // "the module documentation for each member:"
1596  }
1597  else
1598  {
1599  result+="moduler de tilhøre:"; // "the modules they belong to:"
1600  }
1601  return result;
1602  }
1603 
1608  { return "Modulindekser"; } // "Modules Index"
1609 
1614  virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
1615  {
1616  QCString result((first_capital ? "Modul" : "modul")); // "Module" : "module"));
1617  if (!singular) result+="er"; // "s";
1618  return result;
1619  }
1620 
1625  bool single)
1626  {
1627  // single is true implies a single file
1628  QCString result=(QCString)"The documentation for this ";
1629  switch(compType)
1630  {
1631  case ClassDef::Class: result+="modul"; break; // "module"
1632  case ClassDef::Struct: result+="type"; break; // "type"
1633  case ClassDef::Union: result+="union"; break; // "union"
1634  case ClassDef::Interface: result+="grænseflade"; break; // "interface"
1635  case ClassDef::Protocol: result+="protokol"; break; // "protocol"
1636  case ClassDef::Category: result+="kategori"; break; // "category"
1637  case ClassDef::Exception: result+="undtagelse"; break; // "exception"
1638  default: break;
1639  }
1640  result+=" var lavet udfra følgende file"; // " was generated from the following file"
1641  if (single) result+=":"; else result+="r:"; // ":" / "s:"
1642  return result;
1643  }
1644 
1649  virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
1650  {
1651  QCString result((first_capital ? "Type" : "type")); // "Type" : "type"
1652  if (!singular) result+="r"; // "s"
1653  return result;
1654  }
1655 
1660  virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
1661  {
1662  QCString result((first_capital ? "Subprogram" : "subprogram")); // "Subprogram" : "subprogram"
1663  if (!singular) result+="er"; // "s"
1664  return result;
1665  }
1666 
1669  {
1670  return "typebegrænsninger"; // "Type Constraints"
1671  }
1672 
1674 // new since 1.6.0 (mainly for the new search engine)
1676 
1678  virtual QCString trDirRelation(const QCString &name)
1679  {
1680  return QCString(name)+" Relation"; // " Relation"
1681  }
1682 
1685  {
1686  return "Indlæser..."; // "Loading..."
1687  }
1688 
1691  {
1692  return "Globalt Namespace"; // "Global Namespace"
1693  }
1694 
1697  {
1698  return "Søger..."; // "Searching..."
1699  }
1700 
1703  {
1704  return "Ingen fund"; // "No Matches"
1705  }
1706 
1708 // new since 1.6.3 (missing items for the directory pages)
1710 
1715  virtual QCString trFileIn(const QCString &name)
1716  {
1717  return (QCString)"File i "+name; // "File in "
1718  }
1719 
1724  virtual QCString trIncludesFileIn(const QCString &name)
1725  {
1726  return (QCString)"Inkluderer file i "+name; // "Includes file in "
1727  }
1728 
1739  virtual QCString trDateTime(int year,int month,int day,int dayOfWeek,
1740  int hour,int minutes,int seconds,
1741  bool includeTime)
1742  {
1743  static const char *days[] = { "Man","Tir","Ons","Tor","Fre","Lør","Søn" }; // { "Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun" };
1744  static const char *months[] = { "Jan","Feb","Mar","Apr","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec" }; // { "Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec" };
1745  QCString sdate;
1746  sdate.sprintf("%s %s %d %d",days[dayOfWeek-1],months[month-1],day,year);
1747  if (includeTime)
1748  {
1749  QCString stime;
1750  stime.sprintf(" %.2d:%.2d:%.2d",hour,minutes,seconds);
1751  sdate+=stime;
1752  }
1753  return sdate;
1754  }
1755 
1757 // new since 1.7.5
1759 
1760  virtual QCString trCiteReferences()
1761  {
1762  return "Bibliografiske referencer";
1763  }
1764 
1765  virtual QCString trCopyright()
1766  {
1767  return "Copyright";
1768  }
1769 
1770  virtual QCString trDirDepGraph(const QCString &name)
1771  {
1772  return QCString("Afhængighedsgraf for katalog ")+name+":";
1773  }
1774 
1775 
1776 
1777 /*---------- For internal use: ----------------------------------------*/
1778  protected:
1782  QCString createNoun(bool first_capital, bool singular,
1783  const char* base, const char* plurSuffix)
1784  {
1785  QCString result(base);
1786  if (first_capital) result[0] = (char)toupper(result[0]);
1787  if (!singular) result+=plurSuffix;
1788  return result;
1789  }
1790 };
1791 
1792 #endif
virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
Definition: translator_dk.h:182
virtual QCString trNamespaceDocumentation()
Definition: translator_dk.h:743
Adapter class for languages that only contain translations up to version 1.8.0.
Definition: translator_adapter.h:263
virtual QCString trCollaborationDiagram(const QCString &clName)
Definition: translator_dk.h:832
virtual QCString trDirDescription()
Definition: translator_dk.h:1413
virtual QCString trAll()
Definition: translator_dk.h:1323
virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
Definition: translator_dk.h:178
virtual QCString trProperties()
Definition: translator_dk.h:1059
virtual QCString trDirDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1401
virtual QCString trModuleReference(const QCString &namespaceName)
Definition: translator_dk.h:1576
virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1649
virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1212
virtual QCString trClassDiagram(const QCString &clName)
Definition: translator_dk.h:526
virtual QCString trFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:493
virtual QCString trTypedefs()
Definition: translator_dk.h:439
virtual QCString trSearchResultsTitle()
Definition: translator_dk.h:1341
virtual QCString trDefinedIn()
Definition: translator_dk.h:204
virtual QCString trModuleDocumentation()
Definition: translator_dk.h:393
virtual QCString trEnumerationValues()
Definition: translator_dk.h:463
virtual QCString trCompoundMembers()
Definition: translator_dk.h:234
virtual QCString trEvents()
Definition: translator_dk.h:1290
virtual QCString trCompoundIndexFortran()
Definition: translator_dk.h:1513
virtual QCString trPackage(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1083
virtual QCString trRTFTableOfContents()
Definition: translator_dk.h:1266
virtual QCString trGlobalNamespace()
Definition: translator_dk.h:1690
virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1194
virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
Definition: translator_dk.h:1354
virtual QCString trFileIn(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1715
virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1490
virtual QCString trModulesDescription()
Definition: translator_dk.h:353
QCString createNoun(bool first_capital, bool singular, const char *base, const char *plurSuffix)
Definition: translator_dk.h:1782
Definition: translator_dk.h:90
virtual QCString trReferenceManual()
Definition: translator_dk.h:427
virtual QCString trDirectories()
Definition: translator_dk.h:1407
virtual QCString trNoMatches()
Definition: translator_dk.h:1702
virtual QCString trRTFGeneralIndex()
Definition: translator_dk.h:1149
virtual QCString trEnumValue()
Definition: translator_dk.h:200
virtual QCString trInitialValue()
Definition: translator_dk.h:866
virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const QCString &clName, ClassDef::CompoundType compType, bool isTemplate)
Definition: translator_dk.h:1554
virtual QCString trDefineValue()
Definition: translator_dk.h:1105
virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:597
virtual QCString trGeneratedAutomatically(const QCString &s)
Definition: translator_dk.h:188
virtual QCString trFileReference(const QCString &fileName)
Definition: translator_dk.h:627
virtual QCString trNamespaceList()
Definition: translator_dk.h:572
virtual QCString trNamespaceReference(const QCString &namespaceName)
Definition: translator_dk.h:635
virtual QCString trDefineDocumentation()
Definition: translator_dk.h:469
virtual QCString trSeeAlso()
Definition: translator_dk.h:552
virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:689
virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1185
virtual QCString trInvariant()
Definition: translator_dk.h:862
virtual QCString trRelatedSubscript()
Definition: translator_dk.h:134
virtual QCString trSearching()
Definition: translator_dk.h:1696
virtual QCString trDirIndex()
Definition: translator_dk.h:1395
virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType, bool single)
Definition: translator_dk.h:1624
virtual QCString trRelatedPages()
Definition: translator_dk.h:255
virtual QCString trVersion()
Definition: translator_dk.h:540
virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
Definition: translator_dk.h:1486
virtual QCString trRTFCharSet()
Definition: translator_dk.h:1143
virtual QCString trCallerGraph()
Definition: translator_dk.h:1452
virtual QCString trTodoList()
Definition: translator_dk.h:924
virtual QCString trTypedefDocumentation()
Definition: translator_dk.h:475
virtual QCString trNamespaceIndex()
Definition: translator_dk.h:737
virtual QCString trCompounds()
Definition: translator_dk.h:505
virtual QCString trRelatedPagesDescription()
Definition: translator_dk.h:349
virtual QCString trCompoundListFortran()
Definition: translator_dk.h:1478
virtual QCString trCode()
Definition: translator_dk.h:870
virtual QCString trTodo()
Definition: translator_dk.h:919
virtual QCString trModulesList()
Definition: translator_dk.h:1541
virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1588
virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:1246
virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1427
virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:273
virtual QCString trLegend()
Definition: translator_dk.h:1034
virtual QCString trDocumentation()
Definition: translator_dk.h:357
virtual QCString trDataTypes()
Definition: translator_dk.h:1537
virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:713
virtual QCString trRTFansicp()
Definition: translator_dk.h:1137
virtual QCString trCompoundList()
Definition: translator_dk.h:220
virtual QCString trReturnValues()
Definition: translator_dk.h:789
virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1660
virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:325
virtual QCString trInclDepGraph(const QCString &fName)
Definition: translator_dk.h:837
virtual QCString trCompoundIndex()
Definition: translator_dk.h:375
virtual QCString trVariableDocumentation()
Definition: translator_dk.h:499
virtual QCString trBugList()
Definition: translator_dk.h:1120
QCString generateMarker(int id)
Definition: util.cpp:284
virtual QCString trFileList()
Definition: translator_dk.h:230
virtual QCString trSourceFile(QCString &filename)
Definition: translator_dk.h:1382
virtual QCString trGeneratedAt(const QCString &date, const QCString &projName)
Definition: translator_dk.h:517
virtual QCString trClassHierarchyDescription()
Definition: translator_dk.h:267
virtual QCString trIncludesFileIn(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1724
virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:296
virtual QCString trPackages()
Definition: translator_dk.h:1100
virtual QCString trSearchMatches()
Definition: translator_dk.h:1370
virtual QCString idLanguage()
Definition: translator_dk.h:102
virtual QCString trGotoDocumentation()
Definition: translator_dk.h:852
virtual QCString trDeprecatedList()
Definition: translator_dk.h:1278
virtual QCString trLoading()
Definition: translator_dk.h:1684
virtual QCString trExamples()
Definition: translator_dk.h:259
virtual QCString trSearch()
Definition: translator_dk.h:263
virtual QCString trDetailedDescription()
Definition: translator_dk.h:139
virtual QCString trEnumName()
Definition: translator_dk.h:196
virtual QCString trPostcondition()
Definition: translator_dk.h:859
virtual QCString trFriends()
Definition: translator_dk.h:587
virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:576
virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:723
virtual QCString trExceptions()
Definition: translator_dk.h:560
virtual QCString trClassDocumentation()
Definition: translator_dk.h:399
virtual QCString trTypeDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1519
virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:697
virtual QCString trCompoundMembersFortran()
Definition: translator_dk.h:1482
virtual QCString trMemberDataDocumentation()
Definition: translator_dk.h:156
virtual QCString trNamespaces()
Definition: translator_dk.h:753
virtual QCString trWarning()
Definition: translator_dk.h:536
virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
Definition: translator_dk.h:1461
virtual QCString trReferences()
Definition: translator_dk.h:1234
virtual QCString trFileMembers()
Definition: translator_dk.h:244
virtual QCString trCompoundListDescription()
Definition: translator_dk.h:282
virtual QCString trModules()
Definition: translator_dk.h:212
virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1203
virtual QCString trLegendDocs()
Definition: translator_dk.h:966
virtual QCString trDateTime(int year, int month, int day, int dayOfWeek, int hour, int minutes, int seconds, bool includeTime)
Compiles a date string.
Definition: translator_dk.h:1739
virtual QCString trFileIndex()
Definition: translator_dk.h:387
virtual QCString trModulesIndex()
Definition: translator_dk.h:1607
virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
Definition: translator_dk.h:487
virtual QCString trSubprogramDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1531
virtual QCString trTest()
Definition: translator_dk.h:1044
virtual QCString trGeneratedBy()
Definition: translator_dk.h:564
virtual QCString trModulesMembers()
Definition: translator_dk.h:1584
virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1167
virtual QCString trGotoSourceCode()
Definition: translator_dk.h:849
virtual QCString trDate()
Definition: translator_dk.h:544
virtual QCString trPageAbbreviation()
Definition: translator_dk.h:800
virtual QCString trOverloadText()
Definition: translator_dk.h:1439
virtual QCString trTestList()
Definition: translator_dk.h:1049
virtual QCString trClasses()
Definition: translator_dk.h:1074
virtual QCString trExampleDocumentation()
Definition: translator_dk.h:417
virtual QCString trWriteList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:666
virtual QCString trMemberList()
Definition: translator_dk.h:174
virtual QCString trMore()
Definition: translator_dk.h:166
virtual QCString trModuleIndex()
Definition: translator_dk.h:363
virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType, bool single)
Definition: translator_dk.h:763
virtual QCString trVariables()
Definition: translator_dk.h:457
virtual QCString trRelatedFunctions()
Definition: translator_dk.h:130
virtual QCString trDefines()
Definition: translator_dk.h:433
virtual QCString trPackageList()
Definition: translator_dk.h:1088
virtual QCString trMainPage()
Definition: translator_dk.h:794
virtual QCString trListOfAllMembers()
Definition: translator_dk.h:170
virtual QCString trClassHierarchy()
Definition: translator_dk.h:216
virtual QCString trConstructorDocumentation()
Definition: translator_dk.h:842
virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:705
virtual QCString trLegendTitle()
Definition: translator_dk.h:961
virtual QCString trPackageListDescription()
Definition: translator_dk.h:1093
virtual QCString trSubprograms()
Definition: translator_dk.h:1525
virtual QCString trNamespaceMembers()
Definition: translator_dk.h:719
virtual QCString trCallGraph()
Definition: translator_dk.h:1329
virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1614
virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
Definition: translator_dk.h:147
virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
Definition: translator_dk.h:143
CompoundType
The various compound types.
Definition: classdef.h:107
virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:152
virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:1254
virtual QCString trEnumerations()
Definition: translator_dk.h:445
virtual QCString trHierarchicalIndex()
Definition: translator_dk.h:369
virtual QCString trReturns()
Definition: translator_dk.h:548
bool isEmpty() const
Returns TRUE iff the string is empty.
Definition: qcstring.h:144
virtual QCString trFileDocumentation()
Definition: translator_dk.h:411
virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1223
virtual QCString trBug()
Definition: translator_dk.h:1115
This is an alternative implementation of QCString.
Definition: qcstring.h:108
virtual QCString trPageDocumentation()
Definition: translator_dk.h:423
virtual QCString trForInternalUseOnly()
Definition: translator_dk.h:532
virtual QCString trPropertyDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1064
virtual QCString trDirReference(const QCString &dirName)
Definition: translator_dk.h:1421
virtual QCString trParameters()
Definition: translator_dk.h:556
virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1545
virtual QCString trTypeConstraints()
Definition: translator_dk.h:1668
virtual QCString trEventDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1295
virtual QCString trExamplesDescription()
Definition: translator_dk.h:345
virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
Definition: translator_dk.h:116
virtual QCString trDirRelation(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1678
virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
Definition: translator_dk.h:481
virtual QCString trFunctions()
Definition: translator_dk.h:451
virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1158
virtual QCString trPrecondition()
Definition: translator_dk.h:856
virtual QCString trCompoundReference(const QCString &clName, ClassDef::CompoundType compType, bool isTemplate)
Definition: translator_dk.h:605
virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1176