doxygen
translator_dk.h
Go to the documentation of this file.
1 /*-*- c-basic-offset: 2; tab-width: 8 -*-*/
2 /******************************************************************************
3  *
4  *
5  *
6  * Copyright (C) 1997-2015 by Dimitri van Heesch.
7  *
8  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
9  * documentation under the terms of the GNU General Public License is hereby
10  * granted. No representations are made about the suitability of this software
11  * for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
12  * See the GNU General Public License for more details.
13  *
14  * Documents produced by Doxygen are derivative works derived from the
15  * input used in their production; they are not affected by this license.
16  *
17  */
22 /*
23  * Danish translation by
24  * Erik Søe Sørensen <eriksoe@daimi.au.dk>
25  *
26  * First version (not complete) for Doxygen 1.2.7
27  * Extended and revised for Doxygen 1.3
28  * Extended and revised for Doxygen 1.3.4
29  * Extended and revised for Doxygen 1.3.8
30  */
31 
32 /* Translator's notes:
33 
34  Oversættelseskonventioner:
35  (Konventioner for konventioner:
36  '?' angiver oversættelser, jeg har været i tvivl om
37  '??' angiver tvivlsomme oversættelser
38  '..?' angiver ord, der endnu ikke er fundet en oversættelse til
39  '(do.)' angiver ord, der med vilje ikke er oversat, idet jeg selv
40  overvejende bruger det engelske udtryk
41  '(-> _)' angiver ord, der er fundet en oversættelse til, men som jeg
42  vægrer mig ved at oversætte.
43  'KLID:_' angiver ord, hvor jeg med overlæg har rettet mig efter
44  KLID.dk's oversættelsesguide (enig eller ej).
45  )
46  bug -> 'kendt fejl'
47  class -> klasse
48  compound -> 'sammensat type'
49  constructor -> konstruktør ?
50  destructor -> destruktør ?
51  directory -> KLID:katalog (kunne også være 'bibliotek','mappe','folder')
52  event -> begivenhed ?
53  exception (-> undtagelse ?)
54  friend ..?
55  interface -> grænseflade ?
56  member -> medlem (TODO)
57  namespace -> (do.)
58  overloaded -> KLID:overdefineret
59  private -> privat
60  property -> egenskab?
61  protected -> beskyttet ??
62  public -> offentlig
63  reference(vb) -> "indeholde referencer til" (?)
64  slot ..?
65  source code -> kildekode
66  struct -> datastruktur
67  template (-> skabelon ?)
68  typedef -> typedefinition (?)
69  todo -> (do.)
70  union ..?
71 
72  Specielle forbindelser:
73  'Inheritance diagram' -> Stamtræ (selvom Nedarvningsdiagram også gik an)
74 
75 
76  -----
77 
78  (Konstruktivt) input modtages med glæde!
79  -- Erik Søe Sørensen <eriksoe@daimi.au.dk>
80 
81 
82  links -> (links.)
83  -- Poul-Erik Hansen
84 
85  */
86 
87 #ifndef TRANSLATOR_DK_H
88 #define TRANSLATOR_DK_H
89 
91 {
92  public:
93 
94  // --- Language control methods -------------------
95 
103  { return "danish"; }
104 
117  {
118  return
119  "\\usepackage[danish]{babel}\n";
120  }
121 
122  virtual QCString trISOLang()
123  {
124  return "da";
125  }
127  {
128  return "0x406 Danish";
129  }
130 
131  // --- Language translation methods -------------------
132 
135  { return "Relaterede funktioner"; }
136 
139  { return "(Bemærk at disse ikke er medlems-funktioner.)"; }
140 
144  { return "Detaljeret beskrivelse"; }
145 
148  { return "Dokumentation af medlems-typedefinitioner"; }
149 
152  { return "Dokumentation af medlems-enumerationer"; }
153  // medlems-enumerationer -> 'indeholdte enumerationer'
154 
157  { return "Dokumentation af medlemsfunktioner"; }
158 
161  {
162  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
163  return "Felt-dokumentation";
164  } else {
165  return "Dokumentation af feltvariable";
166  }
167  }
168 
170  virtual QCString trMore()
171  { return "Mere..."; }
172 
175  { return "Liste over alle medlemmer"; }
176 
179  { return "Liste over medlemmer"; }
180 
183  { return "Dette er den komplette liste over medlemmer i "; }
184 
187  { return ", inklusive alle nedarvede medlemmer."; }
188 
193  { QCString result="Automatisk genereret af Doxygen";
194  if (!s.isEmpty()) result+=" for "+s;
195  result+=" ud fra kildekoden.";
196  return result;
197  }
198 
201  { return "enumerationsnavn"; }
202 
205  { return "enumerationsværdi"; }
206 
209  { return "defineret i"; }
210 
211  // quick reference sections
212 
216  virtual QCString trModules()
217  { return "Moduler"; }
218 
221  { return "Klassehierarki"; }
222 
225  {
226  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
227  return "Datastrukturer";
228  } else {
229  return "Oversigt over sammensatte typer";
230  }
231  }
232 
235  { return "Filoversigt"; }
236 
239  {
240  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
241  return "Data-felter";
242  } else {
243  return "Felter i sammensatte typer";
244  }
245  }
246 
249  {
250  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
251  return "Globale symboler";
252  } else {
253  return "Placering i filer"; // Fil-medlemmer"; //TODO
254  //"Globale definitioner" ?
255  }
256  }
257 
260  { return "Relaterede sider"; }
261 
264  { return "Eksempler"; }
265 
267  virtual QCString trSearch()
268  { return "Søg"; }
269 
272  { return "Denne nedarvningsliste er sorteret næsten - "
273  "men ikke nødvendigvis helt - alfabetisk:";
274  }
275 
277  virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
278  {
279  QCString result="Her er en liste over alle ";
280  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
281  result+="filer med korte beskrivelser:";
282  return result;
283  }
284 
287  {
288 
289  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
290  return "Her er datastrukturerne med korte beskrivelser:";
291  } else if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_SLICE)) {
292  return "Her er klasserne med korte beskrivelser:";
293  } else {
294  return "Her er klasserne, datastrukturerne, "
295  "unionerne og grænsefladerne med korte beskrivelser:";
296  }
297  }
298 
300  virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
301  {
302  QCString result="Her er en liste over alle ";
303  if (!extractAll) {
304  result+="dokumenterede ";
305  }
306  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
307  result+="felter i datastrukturer og unioner";
308  } else {
309  result+="klassemedlemmer";
310  }
311  result+=" med links til ";
312  if (!extractAll) {
313  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
314  result+="datastruktur/unions-dokumentationen for hvert felt:";
315  } else {
316  result+="klassedokumentationen for hvert medlem:";
317  }
318  } else {
319  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
320  result+="de datastrukturer/unioner, de hører til:";
321  } else {
322  result+="de klasser, de hører til:";
323  }
324  }
325  return result;
326  }
327 
329  virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
330  {
331  QCString result="Her er en liste over alle ";
332  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
333 
334  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
335  result+="funktioner, variable, #defines, enumerationer "
336  "og typedefinitioner";
337  } else {
338  result+="fil-medlemmer";
339  }
340  result+=", med links til ";
341  if (extractAll)
342  result+="de filer, de tilhører:";
343  else
344  result+="deres dokumentation:";
345  return result;
346  }
347 
350  { return "Her er en liste over alle eksempler:"; }
351 
354  { return "Her er en liste over alle relaterede dokumentationssider:"; }
355 
358  { return "Her er en liste over alle moduler:"; }
359 
362  { return "Dokumentation"; }
363 
368  { return "Modul-indeks"; }
369 
374  { return "Hierarkisk indeks"; }
375 
380  {
381  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
382  return "Indeks over datastrukturer";
383  } else {
384  return "Indeks over sammensatte typer";
385  }
386  }
387 
392  { return "Fil-indeks"; }
393 
398  { return "Modul-dokumentation"; }
399 
404  {
405  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C))
406  {
407  return "Datastruktur-documentation";
408  }
409  else if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_VHDL))
410  {
411  return trDesignUnitDocumentation();
412  }
413  else
414  {
415  return "Klasse-dokumentation";
416  }
417  }
418 
423  { return "Fil-dokumentation"; }
424 
429  { return "Eksempel-dokumentation"; }
430 
433  { return "Referencemanual"; }
434 
438  virtual QCString trDefines()
439  { return "#Defines"; }
440 
445  { return "Typedefinitioner"; }
446 
451  { return "Enumerationer"; }
452 
457  { return "Funktioner"; }
458 
463  { return "Variable"; }
464 
469  { return "Enumerationsværdier"; }
470 
475  { return "#Define-dokumentation"; }
476 
481  { return "Dokumentation af typedefinitioner"; }
482 
487  { return "Dokumentation af enumerations-typer"; }
488 
493  { return "Dokumentation af enumerations-værdier"; }
494 
499  { return "Funktions-dokumentation"; }
500 
505  { return "Variabel-dokumentation"; }
506 
511  {
512  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
513  return "Datastrukturer";
514  } else {
515  return "Sammensatte typer";
516  }
517  }
518 
522  virtual QCString trGeneratedAt(const QCString &date,const QCString &projName)
523  {
524  QCString result="Genereret "+date;
525  if (!projName.isEmpty()) result+=" for "+projName;
526  result+=" af";
527  return result;
528  }
529 
531  virtual QCString trClassDiagram(const QCString &clName)
532  {
533  return "Stamtræ for "+clName+":";
534  }
535 
537  virtual QCString trWarning()
538  { return "Advarsel"; }
539 
541  virtual QCString trVersion()
542  { return "Version"; }
543 
545  virtual QCString trDate()
546  { return "Dato"; }
547 
549  virtual QCString trReturns()
550  { return "Returnerer"; }
551 
553  virtual QCString trSeeAlso()
554  { return "Se også"; }
555 
558  { return "Parametre"; }
559 
562  { return "Undtagelser"; } // "Exceptions"
563 
566  { return "Genereret af"; }
567 
569 // new since 0.49-990307
571 
574  { return "Oversigt over namespaces"; }
575 
577  virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
578  {
579  QCString result="Her er en liste over alle ";
580  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
581  result+="namespaces med korte beskrivelser:";
582  return result;
583  }
584 
588  virtual QCString trFriends()
589  { return "Friends"; }
590 
592 // new since 0.49-990405
594 
599  { return "Dokumentation af friends og af relaterede funktioner"; }
600 
602 // new since 0.49-990425
604 
606  virtual QCString trCompoundReference(const QCString &clName,
607  ClassDef::CompoundType compType,
608  bool isTemplate)
609  {
610  QCString result=clName+" ";
611  switch(compType)
612  {
613  case ClassDef::Class: result+=" Klasse-"; break;
614  case ClassDef::Struct: result+=" Datastruktur-"; break;
615  case ClassDef::Union: result+=" Union-"; break;
616  case ClassDef::Interface: result+=" Grænseflade-"; break;
617  case ClassDef::Protocol: result+=" Protokol-"; break;
618  case ClassDef::Category: result+=" Kategori-"; break; // " Category-"
619  case ClassDef::Exception: result+=" Undtagelse-"; break; // " Exception"
620  default: break;
621  }
622  if (isTemplate) result+="skabelon-"; // "template-"
623  result+="reference";
624  return result;
625  }
626 
628  virtual QCString trFileReference(const QCString &fileName)
629  {
630  QCString result=fileName;
631  result+=" filreference";
632  return result;
633  }
634 
636  virtual QCString trNamespaceReference(const QCString &namespaceName)
637  {
638  QCString result=namespaceName;
639  result+=" namespace-reference";
640  return result;
641  }
642 
643  virtual QCString trPublicMembers()
644  { return "Offentlige metoder"; }
645  virtual QCString trPublicSlots()
646  { return "Offentlige slots"; }
647  virtual QCString trSignals()
648  { return "Signaler"; }
649  virtual QCString trStaticPublicMembers()
650  { return "Statiske, offentlige metoder"; }
651  virtual QCString trProtectedMembers()
652  { return "Beskyttede metoder"; }
653  virtual QCString trProtectedSlots()
654  { return "Beskyttede slots"; }
655  virtual QCString trStaticProtectedMembers()
656  { return "Statiske, beskyttede metoder"; }
657  virtual QCString trPrivateMembers()
658  { return "Private metoder"; }
659  virtual QCString trPrivateSlots()
660  { return "Private slots"; }
661  virtual QCString trStaticPrivateMembers()
662  { return "Statiske, private metoder"; }
663 
667  virtual QCString trWriteList(int numEntries)
668  {
669  QCString result;
670  int i;
671  // the inherits list contain `numEntries' classes
672  for (i=0;i<numEntries;i++) {
673  // use generateMarker to generate placeholders for the class links!
674  result+=generateMarker(i); // generate marker for entry i in the list
675  // (order is left to right)
676 
677  if (i!=numEntries-1) { // not the last entry, so we need a separator
678  if (i<numEntries-2) // not the fore last entry
679  result+=", ";
680  else // the fore last entry
681  result+=" og ";
682  }
683  }
684  return result;
685  }
686 
690  virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
691  {
692  return "Nedarver "+trWriteList(numEntries)+".";
693  }
694 
698  virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
699  {
700  return "Nedarvet af "+trWriteList(numEntries)+".";
701  }
702 
706  virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
707  {
708  return "Overskriver metode fra "+trWriteList(numEntries)+".";
709  }
710 
714  virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
715  {
716  return "Reimplementeret i "+trWriteList(numEntries)+".";
717  }
718 
721  { return "Namespace-medlemmer"; }
722 
724  virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
725  {
726  QCString result="Her er en liste over alle ";
727  if (!extractAll) result+="dokumenterede ";
728  result+="namespace-medlemmer med links til ";
729  if (extractAll)
730  result+="namespace-dokumentationen for hvert medlem:";
731  else
732  result+="det namespace, de hører til:";
733  return result;
734  }
739  { return "Namespace-indeks"; }
740 
745  { return "Namespace-dokumentation"; }
746 
748 // new since 0.49-990522
750 
755  { return "Namespaces"; }
756 
758 // new since 0.49-990728
760 
765  bool single)
766  { // here s is one of " Class", " Struct" or " Union"
767  // single is true implies a single file
768  QCString result="Dokumentationen for denne ";
769  switch(compType)
770  {
771  case ClassDef::Class: result+="klasse"; break;
772  case ClassDef::Struct: result+="datastruktur"; break;
773  case ClassDef::Union: result+="union"; break;
774  case ClassDef::Interface: result+="grænseflade"; break;
775  case ClassDef::Protocol: result+="protokol"; break; // "protocol"
776  case ClassDef::Category: result+="kategori"; break; // "category"
777  case ClassDef::Exception: result+="undtagelse"; break; // "exception"
778  default: break;
779  }
780  result+=" blev genereret ud fra fil";
781  if (single) result+="en:"; else result+="erne:";
782  return result;
783  }
784 
786 // new since 0.49-990901
788 
791  { return "Returværdier"; }
792 
796  { return "Hovedside"; }
797 
802  { return "s."; }
803 
805 // new since 0.49-991003
807 
808  virtual QCString trDefinedAtLineInSourceFile()
809  {
810  return "Defineret på linje @0 i filen @1.";
811  }
812 
813  virtual QCString trDefinedInSourceFile()
814  {
815  return "Defineret i filen @0.";
816  }
817 
819 // new since 0.49-991205
821 
822  virtual QCString trDeprecated()
823  {
824  return "Frarådes - fortidslevn"; // ?? - What is the context?
825  // "Ugleset" :)
826  }
827 
829 // new since 1.0.0
831 
833  virtual QCString trCollaborationDiagram(const QCString &clName)
834  {
835  return "Samarbejdsdiagram for "+clName+":";
836  }
838  virtual QCString trInclDepGraph(const QCString &fName)
839  {
840  return "Inklusions-afhængighedsgraf for "+fName+":";
841  }
844  {
845  return "Dokumentation af konstruktører og destruktører";
846  // "Constructor & Destructor dokumentation";
847  }
848 
851  { return "Hop til denne fils kildekode."; }
854  { return "Hop til denne fils dokumentation."; }
855 
858  { return "Forudsætninger (precondition)"; }
861  { return "Resultat (postcondition)"; }
864  { return "Invariant"; }
865 
868  { return "Startværdi:"; }
869 
871  virtual QCString trCode()
872  { return "kildekode"; }
873  virtual QCString trGraphicalHierarchy()
874  { return "Grafisk klassehierarki"; }
875  virtual QCString trGotoGraphicalHierarchy()
876  { return "Hop til det grafiske klassehierarki"; }
877  virtual QCString trGotoTextualHierarchy()
878  { return "Hop til det tekstuelle klassehierarki"; }
879  virtual QCString trPageIndex()
880  { return "Sideindeks"; }
881 
883 // new since 1.1.0
885 
886  virtual QCString trNote()
887  { return "Note"; }
888  virtual QCString trPublicTypes()
889  { return "Offentlige typer"; }
890 
891  virtual QCString trPublicAttribs()
892  {
893  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
894  return "Datafelter";
895  } else {
896  return "Offentlige attributter";
897  }
898  }
899 
900  virtual QCString trStaticPublicAttribs()
901  { return "Statiske, offentlige attributter"; }
902  virtual QCString trProtectedTypes()
903  { return "Beskyttede typer"; }
904  virtual QCString trProtectedAttribs()
905  { return "Beskyttede attributter"; }
906  virtual QCString trStaticProtectedAttribs()
907  { return "Statiske, beskyttede attributter"; }
908  virtual QCString trPrivateTypes()
909  { return "Private typer"; }
910  virtual QCString trPrivateAttribs()
911  { return "Private attributter"; }
912  virtual QCString trStaticPrivateAttribs()
913  { return "Statiske, private attributter"; }
914 
916 // new since 1.1.3
918 
920  virtual QCString trTodo()
921  {
922  return "Todo";
923  }
926  {
927  return "Todo-liste";
928  }
929 
931 // new since 1.1.4
933 
934  virtual QCString trReferencedBy()
935  {
936  return "Refereret til af";
937  }
938  virtual QCString trRemarks()
939  {
940  return "Bemærkninger";
941  }
942  virtual QCString trAttention()
943  {
944  return "OBS";
945  }
946  virtual QCString trInclByDepGraph()
947  {
948  return
949  "Denne graf viser, hvilke filer der direkte eller "
950  "indirekte inkluderer denne fil:";
951  }
952  virtual QCString trSince()
953  {
954  return "Siden";
955  }
956 
958 // new since 1.1.5
960 
963  {
964  return "Graf-forklaring";
965  }
967  virtual QCString trLegendDocs() //TODO
968  {
969  return
970  "Denne side forklarer, hvordan man skal fortolke de grafer, "
971  "der genereres af doxygen.<p>\n"
972  "Tag følgende eksempel:\n"
973  "\\code\n"
974  "/*! Klasse der er usynlig pg.a. beskæring */\n"
975  "class Invisible { };\n\n"
976  "/*! Beskåret klasse: nedarvningsrelation er skjult */\n"
977  "class Truncated : public Invisible { };\n\n"
978  "/* Klasse der ikke er dokumenteret med doxygen-kommentarer */\n"
979  "class Undocumented { };\n\n"
980  "/*! Klasse der nedarves fra offentligt */\n"
981  "class PublicBase : public Truncated { };\n\n"
982  "/*! En template-klasse */\n"
983  "template<class T> class Templ { };\n\n"
984  "/*! Klasse der nedarves fra beskyttet */\n"
985  "class ProtectedBase { };\n\n"
986  "/*! Klasse der nedarves fra privat */\n"
987  "class PrivateBase { };\n\n"
988  "/*! Klasse der bruges af Inherited-klassen */\n"
989  "class Used { };\n\n"
990  "/*! Klasse der nedarver en masse andre klasser */\n"
991  "class Inherited : public PublicBase,\n"
992  " protected ProtectedBase,\n"
993  " private PrivateBase,\n"
994  " public Undocumented,\n"
995  " public Templ<int>\n"
996  "{\n"
997  " private:\n"
998  " Used *m_usedClass;\n"
999  "};\n"
1000  "\\endcode\n"
1001  "Hvis \\c MAX_DOT_GRAPH_HEIGHT i konfigurationsfilen "
1002  "er sat til 240, vil dette resultere i følgende graf:"
1003  "<p><center><img src=\"graph_legend."+getDotImageExtension()+"\"></center>\n"
1004  "<p>\n"
1005  "De forskellige slags kasser i ovenstående graf har følgende "
1006  "betydninger:\n"
1007  "<ul>\n"
1008  "<li>%En udfyldt sort kasse repræsenterer den datastruktur eller "
1009  "klasse, grafen er genereret for.\n"
1010  "<li>%En kasse med sort kant betegner en dokumenteret datastruktur "
1011  " eller klasse.\n"
1012  "<li>%En kasse med grå kant betegner en udokumenteret datastruktur "
1013  " eller klasse.\n"
1014  "<li>%En kasse med rød kant betegner en dokumenteret datastruktur "
1015  " eller klasse, for hvilken ikke alle "
1016  "nedarvnings- og indeholdelses-relationer er vist. "
1017  "%Grafer beskæres, hvis de fylder mere end de specificerede dimensioner.\n "
1018  "</ul>\n"
1019  "Pilene har følgende betydninger:\n"
1020  "<ul>\n"
1021  "<li>%En mørkeblå pil viser en offentlig nedarvningsrelation "
1022  "mellem to klasser.\n"
1023  "<li>%En mørkegrøn pil viser en beskyttet nedarvningsrelation.\n"
1024  "<li>%En mørkerød pil viser en privat nedarvningsrelation.\n"
1025  "<li>%En lilla, stiplet pil bruges, når en klasse er indeholdt i "
1026  "eller benyttes af en anden klasse. "
1027  "Ved pilen står navnet på den eller de variable, gennem hvilke(n) "
1028  "den klasse, pilen peger på, er tilgængelig.\n"
1029  "<li>%En gul, stiplet pil viser forholdet mellem en template-instans "
1030  "og den template-klasse, den er instantieret fra."
1031  "Ved pilen står template-parametrene brugt ved instantieringen.\n"
1032  "</ul>\n";
1033  }
1035  virtual QCString trLegend()
1036  {
1037  return "forklaring til graf";
1038  }
1039 
1041 // new since 1.2.0
1043 
1045  virtual QCString trTest()
1046  {
1047  return "Test";
1048  }
1051  {
1052  return "Testliste";
1053  }
1054 
1056 // new since 1.2.2
1058 
1061  {
1062  return "Egenskaber";
1063  }
1066  {
1067  return "Egenskabsdokumentation";
1068  }
1069 
1071 // new since 1.2.4
1073 
1076  {
1077  if (Config_getBool(OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C)) {
1078  return "Datastrukturer";
1079  } else {
1080  return "Klasser";
1081  }
1082  }
1084  virtual QCString trPackage(const QCString &name)
1085  {
1086  return "Pakke "+name;
1087  }
1090  {
1091  return
1092  "Her er en liste over pakkerne, med korte beskrivelser "
1093  "(hvor en sådan findes):";
1094  }
1097  {
1098  return "Pakker";
1099  }
1102  {
1103  return "Værdi:";
1104  }
1105 
1107 // new since 1.2.5
1109 
1111  virtual QCString trBug()
1112  {
1113  return "Kendte fejl";
1114  }
1117  {
1118  return "Liste over kendte fejl";
1119  }
1120 
1122 // new since 1.2.6
1124 
1134  {
1135  return "1252";
1136  }
1137 
1140  {
1141  return "0";
1142  }
1143 
1146  {
1147  return "Indeks";
1148  }
1149 
1154  virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
1155  {
1156  return createNoun(first_capital, singular, "klasse", "r");
1157  }
1158 
1163  virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
1164  {
1165  return createNoun(first_capital, singular, "fil", "er");
1166  }
1167 
1172  virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
1173  {
1174  return createNoun(first_capital, singular, "namespace", "s");
1175  }
1176 
1181  virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
1182  {
1183  return createNoun(first_capital, singular, "gruppe", "r");
1184  }
1185 
1190  virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
1191  {
1192  return createNoun(first_capital, singular, "side", "r");
1193  }
1194 
1199  virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
1200  {
1201  return createNoun(first_capital, singular, "medlem", "mer");
1202  }
1203 
1208  virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
1209  {
1210  return createNoun(first_capital, singular, "global", "e");
1211  }
1212 
1214 // new since 1.2.7
1216 
1219  virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
1220  {
1221  return createNoun(first_capital, singular, "forfatter", "e");
1222  }
1223 
1225 // new since 1.2.11
1227 
1231  {
1232  return "Indeholder referencer til";
1233  }
1234 
1236 // new since 1.2.13
1238 
1242  virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
1243  {
1244  return "Implementerer "+trWriteList(numEntries)+".";
1245  }
1246 
1250  virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
1251  {
1252  return "Implementeret i "+trWriteList(numEntries)+".";
1253  }
1254 
1256 // new since 1.2.16
1258 
1263  {
1264  return "Indholdsfortegnelse";
1265  }
1266 
1268 // new since 1.2.17
1270 
1275  {
1276  return "Liste over fortidslevn, hvis brug frarådes";
1277  }
1278 
1280 // new since 1.2.18
1282 
1286  virtual QCString trEvents()
1287  {
1288  return "Begivenheder";
1289  }
1292  {
1293  return "Begivenhedsdokumentation";
1294  }
1295 
1297 // new since 1.3
1299 
1300  /* Java: Entities with package scope... */
1301  virtual QCString trPackageTypes()
1302  { return "Typer med pakke-scope"; }
1303  virtual QCString trPackageFunctions()
1304  { return "Metoder med pakke-scope"; }
1305  virtual QCString trPackageMembers()
1306  { return "Medlemmer med pakke-scope"; }
1307  virtual QCString trStaticPackageFunctions()
1308  { return "Statiske metoder med pakke-scope"; }
1309  virtual QCString trPackageAttribs()
1310  { return "Attributter med pakke-scope"; }
1311  virtual QCString trStaticPackageAttribs()
1312  { return "Statiske attributter med pakke-scope"; }
1313 
1315 // new since 1.3.1
1317 
1321  virtual QCString trAll()
1322  {
1323  return "Alle";
1324  }
1325 
1328  {
1329  return "Her er kald-grafen for denne funktion:";
1330  }
1331 
1333 // new since 1.3.3
1335 
1340  {
1341  return "Søgeresultater";
1342  }
1343 
1352  virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
1353  {
1354  if (numDocuments==0) {
1355  return "Beklager - ingen dokumenter passede til din forespørgsel.";
1356  } else if (numDocuments==1) {
1357  return "Fandt <b>1</b> dokument, der passer til din forespørgsel.";
1358  } else {
1359  return
1360  "Fandt <b>$num</b> dokumenter, der passer til din forespørgsel. "
1361  "De, der passer bedst, vises først.";
1362  }
1363  }
1364 
1369  {
1370  return "Fundne ord:"; //translation?
1371  }
1372 
1374 // new since 1.3.8
1376 
1380  virtual QCString trSourceFile(QCString& filename)
1381  {
1382  return "Kildefilen " + filename;
1383  }
1384 
1385 
1387 // new since 1.3.9
1389 
1394  { return "Katalogstruktur"; }
1395 
1400  { return "Katalog-dokumentation"; }
1401 
1406  { return "Kataloger"; }
1407 
1411  virtual QCString trDirReference(const QCString &dirName)
1412  { QCString result="Indhold af kataloget "; result+=dirName; return result;}
1413 
1417  virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
1418  {
1419  return createNoun(first_capital, singular, "katalog", "er");
1420  }
1421 
1423 // new since 1.4.1
1425 
1430  {
1431  return "Dette er en overdefineret medlemsfunktion, "
1432  "defineret af bekvemmelighedshensyn. "
1433  "Den adskiller sig kun fra den ovenstående funktion i, "
1434  "hvilke argumenter den tager.";
1435  }
1436 
1438 // new since 1.4.6
1440 
1443  {
1444  return "Her er kalder-grafen for denne funktion:";
1445  }
1446 
1447  // None translated yet PEH 2010-11-27
1448  // Subroutine
1449 
1452  { return "Medlem Funktion/Subroutine Dokumentation"; } // "Member Function/Subroutine Documentation"
1453 
1457  /*
1458  virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
1459  { return "Enumerator-dokumentation"; } //TODO?
1460 */
1461 
1462 
1464 // new since 1.5.4 (mainly for Fortran)
1466 
1469  { return "Data Type Liste"; } // "Data Types List"
1470 
1473  { return "Data felter"; } // "Data Fields"
1474 
1477  { return "Her er de datatyper med kort beskrivelse:"; } // "Here are the data types with brief descriptions:"
1478 
1481  {
1482  QCString result="Her er en liste af alle "; // "Here is a list of all "
1483  if (!extractAll)
1484  {
1485  result+="dokumenteret "; // "documented "
1486  }
1487  result+="datatype medlemmer"; // "data types members"
1488  result+=" med links til "; // " with links to "
1489  if (!extractAll)
1490  {
1491  result+="data strukturer dokumenteret for hver medlem"; // "the data structure documentation for each member"
1492  }
1493  else
1494  {
1495  result+="de datatyper som de tilhører:"; // "the data types they belong to:"
1496  }
1497  return result;
1498  }
1499 
1504  { return "Datatype indeks"; } // "Data Type Index"
1505 
1510  { return "Datatype dokumentation"; } // "Data Type Documentation"
1511 
1516  { return "Funktioner/Subroutiner"; } // "Functions/Subroutines"
1517 
1522  { return "Funktion/Subroutine dokumentation"; } // "Function/Subroutine Documentation"
1523 
1528  { return "Datatyper"; } // "Data Types"
1529 
1532  { return "Modulliste"; } // "Modules List"
1533 
1535  virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
1536  {
1537  QCString result="Her er en liste over alle "; // "Here is a list of all "
1538  if (!extractAll) result+="dokumenteret "; // "documented "
1539  result+="moduler med kort beskrivelse:"; // "modules with brief descriptions:"
1540  return result;
1541  }
1542 
1545  ClassDef::CompoundType compType,
1546  bool isTemplate)
1547  {
1548  QCString result=clName;
1549  switch(compType)
1550  {
1551  case ClassDef::Class: result+=" Modul"; break; // " Module"
1552  case ClassDef::Struct: result+=" Type"; break; // " Type"
1553  case ClassDef::Union: result+=" Union"; break; // " Union"
1554  case ClassDef::Interface: result+=" Grænseflade"; break; // " Interface"
1555  case ClassDef::Protocol: result+=" Protocol"; break; // " Protocol"
1556  case ClassDef::Category: result+=" Kategori"; break; // " Category"
1557  case ClassDef::Exception: result+=" Undtagelse"; break; // " Exception"
1558  default: break;
1559  }
1560  if (isTemplate) result+=" Template";
1561  result+=" Reference";
1562  return result;
1563  }
1564 
1566  virtual QCString trModuleReference(const QCString &namespaceName)
1567  {
1568  QCString result=namespaceName;
1569  result+=" Modulreference"; // " Module Reference"
1570  return result;
1571  }
1572 
1575  { return "Modulmedlemmer"; } // "Module Members"
1576 
1578  virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
1579  {
1580  QCString result="Her er en list over alle "; // "Here is a list of all "
1581  if (!extractAll) result+="Dokumentet "; // "documented "
1582  result+="modulmemlemmer med link til "; // "module members with links to "
1583  if (extractAll)
1584  {
1585  result+="dokumentation for hvert model medlem:"; // "the module documentation for each member:"
1586  }
1587  else
1588  {
1589  result+="moduler de tilhøre:"; // "the modules they belong to:"
1590  }
1591  return result;
1592  }
1593 
1598  { return "Modulindekser"; } // "Modules Index"
1599 
1604  virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
1605  {
1606  QCString result((first_capital ? "Modul" : "modul")); // "Module" : "module"));
1607  if (!singular) result+="er"; // "s";
1608  return result;
1609  }
1610 
1615  bool single)
1616  {
1617  // single is true implies a single file
1618  QCString result="The documentation for this ";
1619  switch(compType)
1620  {
1621  case ClassDef::Class: result+="modul"; break; // "module"
1622  case ClassDef::Struct: result+="type"; break; // "type"
1623  case ClassDef::Union: result+="union"; break; // "union"
1624  case ClassDef::Interface: result+="grænseflade"; break; // "interface"
1625  case ClassDef::Protocol: result+="protokol"; break; // "protocol"
1626  case ClassDef::Category: result+="kategori"; break; // "category"
1627  case ClassDef::Exception: result+="undtagelse"; break; // "exception"
1628  default: break;
1629  }
1630  result+=" var lavet udfra følgende file"; // " was generated from the following file"
1631  if (single) result+=":"; else result+="r:"; // ":" / "s:"
1632  return result;
1633  }
1634 
1639  virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
1640  {
1641  QCString result((first_capital ? "Type" : "type")); // "Type" : "type"
1642  if (!singular) result+="r"; // "s"
1643  return result;
1644  }
1645 
1650  virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
1651  {
1652  QCString result((first_capital ? "Subprogram" : "subprogram")); // "Subprogram" : "subprogram"
1653  if (!singular) result+="er"; // "s"
1654  return result;
1655  }
1656 
1659  {
1660  return "typebegrænsninger"; // "Type Constraints"
1661  }
1662 
1664 // new since 1.6.0 (mainly for the new search engine)
1666 
1668  virtual QCString trDirRelation(const QCString &name)
1669  {
1670  return QCString(name)+" Relation"; // " Relation"
1671  }
1672 
1675  {
1676  return "Indlæser..."; // "Loading..."
1677  }
1678 
1681  {
1682  return "Globalt Namespace"; // "Global Namespace"
1683  }
1684 
1687  {
1688  return "Søger..."; // "Searching..."
1689  }
1690 
1693  {
1694  return "Ingen fund"; // "No Matches"
1695  }
1696 
1698 // new since 1.6.3 (missing items for the directory pages)
1700 
1705  virtual QCString trFileIn(const QCString &name)
1706  {
1707  return "File i "+name; // "File in "
1708  }
1709 
1714  virtual QCString trIncludesFileIn(const QCString &name)
1715  {
1716  return "Inkluderer file i "+name; // "Includes file in "
1717  }
1718 
1729  virtual QCString trDateTime(int year,int month,int day,int dayOfWeek,
1730  int hour,int minutes,int seconds,
1731  bool includeTime)
1732  {
1733  static const char *days[] = { "Man","Tir","Ons","Tor","Fre","Lør","Søn" }; // { "Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun" };
1734  static const char *months[] = { "Jan","Feb","Mar","Apr","Maj","Jun","Jul","Aug","Sep","Okt","Nov","Dec" }; // { "Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec" };
1735  QCString sdate;
1736  sdate.sprintf("%s %s %d %d",days[dayOfWeek-1],months[month-1],day,year);
1737  if (includeTime)
1738  {
1739  QCString stime;
1740  stime.sprintf(" %.2d:%.2d:%.2d",hour,minutes,seconds);
1741  sdate+=stime;
1742  }
1743  return sdate;
1744  }
1745  virtual QCString trDayOfWeek(int dayOfWeek, bool first_capital, bool full)
1746  {
1747  static const char *days_short[] = { "ma", "ti", "on", "to", "fr", "lø", "sø" };
1748  static const char *days_full[] = { "mandag", "tirsdag", "onsdag", "torsdag", "fredag", "lørdag", "søndag" };
1749  QCString text = full? days_full[dayOfWeek-1] : days_short[dayOfWeek-1];
1750  if (first_capital) return text.mid(0,1).upper()+text.mid(1);
1751  else return text;
1752  }
1753  virtual QCString trMonth(int month, bool first_capital, bool full)
1754  {
1755  static const char *months_short[] = { "jan", "feb", "mar", "apr", "maj", "jun", "jul", "aug", "sep", "okt", "nov", "dec" };
1756  static const char *months_full[] = { "januar", "februar", "marts", "april", "maj", "juni", "juli", "august", "september", "oktober", "november", "december" };
1757  QCString text = full? months_full[month-1] : months_short[month-1];
1758  if (first_capital) return text.mid(0,1).upper()+text.mid(1);
1759  else return text;
1760  }
1761 
1763 // new since 1.7.5
1765 
1766  virtual QCString trCiteReferences()
1767  {
1768  return "Bibliografiske referencer";
1769  }
1770 
1771  virtual QCString trCopyright()
1772  {
1773  return "Copyright";
1774  }
1775 
1776  virtual QCString trDirDepGraph(const QCString &name)
1777  {
1778  return QCString("Afhængighedsgraf for katalog ")+name+":";
1779  }
1780 
1781 
1782 
1783 /*---------- For internal use: ----------------------------------------*/
1784  protected:
1788  QCString createNoun(bool first_capital, bool singular,
1789  const char* base, const char* plurSuffix)
1790  {
1791  QCString result(base);
1792  if (first_capital) result[0] = static_cast<char>(toupper(result[0]));
1793  if (!singular) result+=plurSuffix;
1794  return result;
1795  }
1796 };
1797 
1798 #endif
virtual QCString trIncludingInheritedMembers()
Definition: translator_dk.h:186
virtual QCString trNamespaceDocumentation()
Definition: translator_dk.h:744
Adapter class for languages that only contain translations up to version 1.8.0.
Definition: translator_adapter.h:272
virtual QCString trCollaborationDiagram(const QCString &clName)
Definition: translator_dk.h:833
virtual QCString trAll()
Definition: translator_dk.h:1321
virtual QCString trThisIsTheListOfAllMembers()
Definition: translator_dk.h:182
virtual QCString trProperties()
Definition: translator_dk.h:1060
virtual QCString trDirDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1399
virtual QCString trModuleReference(const QCString &namespaceName)
Definition: translator_dk.h:1566
virtual QCString trType(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1639
virtual QCString trGlobal(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1208
virtual QCString trClassDiagram(const QCString &clName)
Definition: translator_dk.h:531
virtual QCString trFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:498
virtual QCString trTypedefs()
Definition: translator_dk.h:444
virtual QCString trSearchResultsTitle()
Definition: translator_dk.h:1339
virtual QCString trDefinedIn()
Definition: translator_dk.h:208
virtual QCString trModuleDocumentation()
Definition: translator_dk.h:397
virtual QCString trEnumerationValues()
Definition: translator_dk.h:468
virtual QCString trCompoundMembers()
Definition: translator_dk.h:238
virtual QCString trEvents()
Definition: translator_dk.h:1286
virtual QCString trCompoundIndexFortran()
Definition: translator_dk.h:1503
virtual QCString trPackage(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1084
virtual QCString trRTFTableOfContents()
Definition: translator_dk.h:1262
virtual QCString trGlobalNamespace()
Definition: translator_dk.h:1680
virtual QCString trPage(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1190
virtual QCString trSearchResults(int numDocuments)
Definition: translator_dk.h:1352
virtual QCString trFileIn(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1705
virtual QCString trCompoundMembersDescriptionFortran(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1480
virtual QCString trModulesDescription()
Definition: translator_dk.h:357
QCString createNoun(bool first_capital, bool singular, const char *base, const char *plurSuffix)
Definition: translator_dk.h:1788
Definition: translator_dk.h:90
virtual QCString trReferenceManual()
Definition: translator_dk.h:432
virtual QCString trDirectories()
Definition: translator_dk.h:1405
virtual QCString trNoMatches()
Definition: translator_dk.h:1692
virtual QCString trRTFGeneralIndex()
Definition: translator_dk.h:1145
virtual QCString trEnumValue()
Definition: translator_dk.h:204
virtual QCString trInitialValue()
Definition: translator_dk.h:867
virtual QCString getLanguageString()
language codes for Html help 0x402 Bulgarian 0x405 Czech 0x406 Danish 0x413 Dutch 0xC09 English (Aust...
Definition: translator_dk.h:126
virtual QCString trCompoundReferenceFortran(const QCString &clName, ClassDef::CompoundType compType, bool isTemplate)
Definition: translator_dk.h:1544
virtual QCString trDefineValue()
Definition: translator_dk.h:1101
virtual QCString trRelatedFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:598
virtual QCString trGeneratedAutomatically(const QCString &s)
Definition: translator_dk.h:192
virtual QCString trFileReference(const QCString &fileName)
Definition: translator_dk.h:628
virtual QCString trNamespaceList()
Definition: translator_dk.h:573
virtual QCString trNamespaceReference(const QCString &namespaceName)
Definition: translator_dk.h:636
virtual QCString trDefineDocumentation()
Definition: translator_dk.h:474
virtual QCString trSeeAlso()
Definition: translator_dk.h:553
virtual QCString trInheritsList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:690
virtual QCString trGroup(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1181
virtual QCString trInvariant()
Definition: translator_dk.h:863
virtual QCString trRelatedSubscript()
Definition: translator_dk.h:138
virtual QCString trSearching()
Definition: translator_dk.h:1686
virtual QCString trDirIndex()
Definition: translator_dk.h:1393
virtual QCString trGeneratedFromFilesFortran(ClassDef::CompoundType compType, bool single)
Definition: translator_dk.h:1614
virtual QCString trRelatedPages()
Definition: translator_dk.h:259
virtual QCString trVersion()
Definition: translator_dk.h:541
virtual QCString trCompoundListDescriptionFortran()
Definition: translator_dk.h:1476
virtual QCString trRTFCharSet()
Definition: translator_dk.h:1139
virtual QCString trCallerGraph()
Definition: translator_dk.h:1442
virtual QCString trTodoList()
Definition: translator_dk.h:925
virtual QCString trTypedefDocumentation()
Definition: translator_dk.h:480
virtual QCString trNamespaceIndex()
Definition: translator_dk.h:738
virtual QCString trCompounds()
Definition: translator_dk.h:510
virtual QCString trRelatedPagesDescription()
Definition: translator_dk.h:353
virtual QCString trCompoundListFortran()
Definition: translator_dk.h:1468
virtual QCString trCode()
Definition: translator_dk.h:871
virtual QCString trTodo()
Definition: translator_dk.h:920
virtual QCString trModulesList()
Definition: translator_dk.h:1531
virtual QCString trModulesMemberDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1578
virtual QCString trImplementedFromList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:1242
virtual QCString trDir(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1417
virtual QCString trFileListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:277
virtual QCString trLegend()
Definition: translator_dk.h:1035
virtual QCString trDocumentation()
Definition: translator_dk.h:361
virtual QCString trDataTypes()
Definition: translator_dk.h:1527
virtual QCString trReimplementedInList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:714
virtual QCString trRTFansicp()
Definition: translator_dk.h:1133
virtual QCString trCompoundList()
Definition: translator_dk.h:224
virtual QCString trReturnValues()
Definition: translator_dk.h:790
virtual QCString trSubprogram(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1650
virtual QCString trFileMembersDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:329
virtual QCString trInclDepGraph(const QCString &fName)
Definition: translator_dk.h:838
virtual QCString trCompoundIndex()
Definition: translator_dk.h:379
virtual QCString trVariableDocumentation()
Definition: translator_dk.h:504
virtual QCString trBugList()
Definition: translator_dk.h:1116
QCString generateMarker(int id)
Definition: util.cpp:285
virtual QCString trFileList()
Definition: translator_dk.h:234
virtual QCString trSourceFile(QCString &filename)
Definition: translator_dk.h:1380
virtual QCString trGeneratedAt(const QCString &date, const QCString &projName)
Definition: translator_dk.h:522
virtual QCString trClassHierarchyDescription()
Definition: translator_dk.h:271
virtual QCString trIncludesFileIn(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1714
virtual QCString trCompoundMembersDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:300
virtual QCString trPackages()
Definition: translator_dk.h:1096
virtual QCString trSearchMatches()
Definition: translator_dk.h:1368
virtual QCString idLanguage()
Definition: translator_dk.h:102
virtual QCString trGotoDocumentation()
Definition: translator_dk.h:853
virtual QCString trDeprecatedList()
Definition: translator_dk.h:1274
virtual QCString trLoading()
Definition: translator_dk.h:1674
virtual QCString trExamples()
Definition: translator_dk.h:263
virtual QCString trSearch()
Definition: translator_dk.h:267
virtual QCString trDetailedDescription()
Definition: translator_dk.h:143
virtual QCString trEnumName()
Definition: translator_dk.h:200
virtual QCString trPostcondition()
Definition: translator_dk.h:860
virtual QCString trFriends()
Definition: translator_dk.h:588
virtual QCString trNamespaceListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:577
virtual QCString trNamespaceMemberDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:724
virtual QCString trExceptions()
Definition: translator_dk.h:561
virtual QCString trClassDocumentation()
Definition: translator_dk.h:403
virtual QCString trTypeDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1509
virtual QCString trInheritedByList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:698
virtual QCString trCompoundMembersFortran()
Definition: translator_dk.h:1472
virtual QCString trMemberDataDocumentation()
Definition: translator_dk.h:160
virtual QCString trNamespaces()
Definition: translator_dk.h:754
virtual QCString trWarning()
Definition: translator_dk.h:537
virtual QCString trMemberFunctionDocumentationFortran()
Definition: translator_dk.h:1451
virtual QCString trReferences()
Definition: translator_dk.h:1230
virtual QCString trFileMembers()
Definition: translator_dk.h:248
virtual QCString trCompoundListDescription()
Definition: translator_dk.h:286
virtual QCString trModules()
Definition: translator_dk.h:216
virtual QCString trMember(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1199
virtual QCString trLegendDocs()
Definition: translator_dk.h:967
virtual QCString trDateTime(int year, int month, int day, int dayOfWeek, int hour, int minutes, int seconds, bool includeTime)
Compiles a date string.
Definition: translator_dk.h:1729
virtual QCString trFileIndex()
Definition: translator_dk.h:391
virtual QCString trModulesIndex()
Definition: translator_dk.h:1597
virtual QCString trEnumerationValueDocumentation()
Definition: translator_dk.h:492
virtual QCString trSubprogramDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1521
virtual QCString trTest()
Definition: translator_dk.h:1045
virtual QCString trGeneratedBy()
Definition: translator_dk.h:565
virtual QCString trModulesMembers()
Definition: translator_dk.h:1574
virtual QCString trFile(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1163
virtual QCString trGotoSourceCode()
Definition: translator_dk.h:850
virtual QCString trDate()
Definition: translator_dk.h:545
virtual QCString trPageAbbreviation()
Definition: translator_dk.h:801
virtual QCString trOverloadText()
Definition: translator_dk.h:1429
virtual QCString trTestList()
Definition: translator_dk.h:1050
virtual QCString trClasses()
Definition: translator_dk.h:1075
virtual QCString trExampleDocumentation()
Definition: translator_dk.h:428
virtual QCString trWriteList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:667
virtual QCString trMemberList()
Definition: translator_dk.h:178
virtual QCString trMore()
Definition: translator_dk.h:170
virtual QCString trModuleIndex()
Definition: translator_dk.h:367
virtual QCString trGeneratedFromFiles(ClassDef::CompoundType compType, bool single)
Definition: translator_dk.h:764
virtual QCString trVariables()
Definition: translator_dk.h:462
virtual QCString trRelatedFunctions()
Definition: translator_dk.h:134
virtual QCString trDefines()
Definition: translator_dk.h:438
virtual QCString trMainPage()
Definition: translator_dk.h:795
virtual QCString trListOfAllMembers()
Definition: translator_dk.h:174
virtual QCString trClassHierarchy()
Definition: translator_dk.h:220
virtual QCString trConstructorDocumentation()
Definition: translator_dk.h:843
virtual QCString trReimplementedFromList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:706
virtual QCString trLegendTitle()
Definition: translator_dk.h:962
virtual QCString trPackageListDescription()
Definition: translator_dk.h:1089
virtual QCString trSubprograms()
Definition: translator_dk.h:1515
virtual QCString trNamespaceMembers()
Definition: translator_dk.h:720
virtual QCString trCallGraph()
Definition: translator_dk.h:1327
virtual QCString trModule(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1604
virtual QCString trMemberEnumerationDocumentation()
Definition: translator_dk.h:151
virtual QCString trMemberTypedefDocumentation()
Definition: translator_dk.h:147
CompoundType
The various compound types.
Definition: classdef.h:107
virtual QCString trMemberFunctionDocumentation()
Definition: translator_dk.h:156
virtual QCString trImplementedInList(int numEntries)
Definition: translator_dk.h:1250
virtual QCString trEnumerations()
Definition: translator_dk.h:450
virtual QCString trHierarchicalIndex()
Definition: translator_dk.h:373
virtual QCString trReturns()
Definition: translator_dk.h:549
bool isEmpty() const
Returns TRUE iff the string is empty.
Definition: qcstring.h:144
virtual QCString trFileDocumentation()
Definition: translator_dk.h:422
virtual QCString trAuthor(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1219
virtual QCString trBug()
Definition: translator_dk.h:1111
This is an alternative implementation of QCString.
Definition: qcstring.h:108
virtual QCString trPropertyDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1065
virtual QCString trDirReference(const QCString &dirName)
Definition: translator_dk.h:1411
virtual QCString trParameters()
Definition: translator_dk.h:557
virtual QCString trModulesListDescription(bool extractAll)
Definition: translator_dk.h:1535
virtual QCString trTypeConstraints()
Definition: translator_dk.h:1658
virtual QCString trEventDocumentation()
Definition: translator_dk.h:1291
virtual QCString trExamplesDescription()
Definition: translator_dk.h:349
virtual QCString latexLanguageSupportCommand()
Definition: translator_dk.h:116
virtual QCString trDirRelation(const QCString &name)
Definition: translator_dk.h:1668
virtual QCString trEnumerationTypeDocumentation()
Definition: translator_dk.h:486
virtual QCString trFunctions()
Definition: translator_dk.h:456
virtual QCString trClass(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1154
virtual QCString trPrecondition()
Definition: translator_dk.h:857
virtual QCString trCompoundReference(const QCString &clName, ClassDef::CompoundType compType, bool isTemplate)
Definition: translator_dk.h:606
virtual QCString trNamespace(bool first_capital, bool singular)
Definition: translator_dk.h:1172